Sam-Styre

Organ for Dansk Selvstyre-forbund
1906 – 1920

Fra Sam-Styre, Nr. 1, 1906

Om bladets stiftelse

Da dansk Selvstyre-Forbund ikke afholder møder med sine medlemmer, og dets repræsentantskab formentlig ikke vil blive talrigt, er det nødvendigt, at forbundet har et organ, hvorigennem medlemmerne kan blive gjort bekendt med forbundets anliggender. Dertil skulle nærværende tjene. Da sand selvstyre kræver samarbejde mellem samfundets medlemmer, har det fået navnet Sam-Styre, der udtrykker en idé ved selvstyret.
Helt at udelukke Sam-Styre som meddelelsesmiddel mellem fremskridtets talsmænd og medlemmerne, ville vel ikke være rigtigt, skønt talsmændene selvfølgelig først og fremmest bør se deres opgave i påvirkning af ikke-medlemmer, altså ved foredrag, gennem pressen etc., men en begrænsning må til, da der ikke gerne skal øves censur. Denne begrænsning er søgt derigennem, at kun de talsmænd, til hvem medlemmer har anvist beløb, får adgang til at benytte bladet, og kun på den måde, at udgiften dækkes af disse beløb og med det beløb, som denne vil udgøre, nemlig 10 øre pr. linje. Sam-Styre vil blive tilstillet hvert medlem, uanset hvor lille medlemsbidrag vedkommende giver, og nærværende nummer kan medlemmerne få tilsendt eksemplar til brug ved agitation for tilslutning til forbundet.
Redaktion: Johan Pedersen

Optagelse i forbundet sker ved indsendelse af medlemsbidrag og opgivelse af navn og adresse til forbundets kasserer: hr. Direktør J. H. Andersen, Alpehus, Aarhus.
Næste nummer kommer ventelig i løbet af få dage og udsendes gennem posten. Men kun til medlemmer af dansk SelvStyre-Forbund.