Retsstaten – 37

RETSSTATEN
Tidsskrift for Retsforbunds-Anliggender
1937 – 1940

Fra RETSSTATEN, Prøvenummer Oktober 1937

Om Bladets stiftelse:

INDHOLD
Samarbejdets Idé. Af Lektor V. Bredsdorff.
Danmarks Rigsdag – en Fortidslevning. Af Fabrikant Rob. Funck Jensen.
Foran Rigsdagssamlingen. Af Pastor Otto E. Helms.
Velkomst til RETSSTATEN.
*
I øvrigt vil Bladet indeholde følgende Afsnit::
Randbemærkninger til tidens begivenheder. Redigeret af Fru Signe Bjørner.
Retsforbundet på Rigsdagen. Redigeret af cand. theol. Rikard Teglbjærg.
Introduktion i Retsstatsideerne. Redigeret af lærer Bent Jensen.
Spørg og Svar. Redigeret af lærer Sv. Larsen.
Forespørgsler og Forslag. Redigeret af ***
Ordskifte. Redigeret af redaktør Edgar Høier.
Fra Landssekretariatet. Redigeret af Landssekretæren: Erik S. Sabroe.
Meddelelser til og fra Styrelse og frie udvalg.
—Redigeret af forhandlingslederen: Rob. Funck Jensen og Kartoteksbestyreren: Rasmus Jakobsen.
Fra Kredsene: Redigeret af lærer Aksel Andersen.

Redaktions-Udvalg.
Foruden de ovennævnte redaktører af bladets forskellige afsnit har følgende meldt sig som medlemmer af et rådgivende Redaktions-Udvalg:
Frøken Anna Hansen – Afdelingschef Sofus Larsen – Kommunelærer Helge Madsen – Lærer Carl H. Pedersen – Postmester Harald Poulsen – Sekretær Povl Skadegård. Redaktionsudvalget er etableret som et frit udvalg, hvortil alle de holdere opfordres til at melde sig, som ønsker at være med i et arbejde for at gøre RETSSTATEN til det bedst mulige redskab for Retsforbundet.
***
Styrelsens tillidsmand i redaktionen: Grosserer Erik S. Sabroe.
Redaktionssekretær: Aksel Andersen.
Ansvarshavende Redaktør: Edgar Høier.

Det nye Fremstød.
Som det måske er Dem bekendt, har der i nogen tid været ført forhandlinger om udgivelse af et billigt organ for Retsforbundets anliggender.
Sagen har været til behandling i et frit udvalg og resulterede i 2 tilbud, der gik til afstemning i Forbundets styrelse med det resultat, at DET FRIE BLADs tilbud fik langt den største tilslutning (se Side 14).

Grunde for Udgivelsen.
Af de grunde, der særlig taler for udgivelsen, kan nævnes:

1) at det er en uundgåelig Konsekvens af indførelsen af frit styre i Retsforbundets anliggender, da det er en absolut forudsætning for at denne styreform skal kunne virke efter sin hensigt, at der skabes et organ som bindeled mellem Styrerne og Forbundets øvrige medlemmer. Ellers er stemmeoverdragelse og stemmeflytning ganske illusorisk og udelukker ikke det ‘gamle Systems’ farer for partidanneiser,

2) at Retsforbundet tilsyneladende er inde i en periode, hvor det gælder om at “holde skansen« og derfor at benytte tiden til gensidig opmuntring og dygtiggørelse,

3) at meddelelser og forslag fra såvel landssekretariatet som fra enkelte medlemmer derved får mulighed for at komme ud til langt flere medlemmer end gennem de allerede eksisterende blade, som kun når ud til en brøkdel af forbundets medlemmer,

4) at det er såre påkrævet at få et organ, som vil tjene det fælles i vor bevægelse uden at tage parti for den ene eller den anden ‘linje’.

Indhold.
Et sådant blad bør indeholde noget for alle medlemmer, hvad enten de har været tilsluttet Retsforbundet i flere år, eller de lige er indmeldt – derfor må indholdet være alsidigt.
I store træk vil jeg mene, at bladet skal indeholde afsnit som dette nr., men naturligvis er det ikke muligt at finde den endelige form straks – den må efterhånden skabes med hensyntagen til ønsker og erfaringer.

Abonnement.
Bladets formål bliver som dette prøvenummer – det udkommer den 17. i hver måned fra oktober 1937 at regne og koster kun 1 kr. 50 øre i årsabonnement (sendt i korsbånd til kredsens adresse) og kr. 1,85. dersom det ønskes anmeldt direkte gennem postvæsenet til det enkelte medlem.
Udgivelsen er baseret på, at de lokale kredse så vidt muligt gør det til obligatorisk medlemsblad, dvs. at i hvert fald kredsens aktive (betalende) medlemmer anmeldes som holdere, og at betalingen sker samlet gennem kredsens kasserer.
Dersom en kreds også ønsker bladet til interesserede (endnu ikke betalende medlemmer), kan det leveres i korsbånd til kredsen for ca. 1/2 pris, men en forudsætning for dette er, at kredsens faste medlemmer er holdere. Nærmere aftale herom kan træffes med hver enkelt kreds.
*
Hvor en kreds ikke ønsker at gøre bladet til medlemsblad, kan enkelt-medlemmer få bladet tilsendt for kr. 3.00 pr. år, men det er ikke denne form for abonnement, der er den mest ønskelige.
Og det understreges kraftigt, at overalt, hvor en kreds tager sig af sagen, er det udelukkende prisen kr. 1,85, der kommer i betragtning.
* *
Da det er af betydning, at så mange kredse som muligt slutter op om bladet fra starten – og da den korte tidsfrist gør det nødvendigt at træffe beslutning ret omgående – vil der blive givet mulighed for at tegne abonnement for 3 måneder (oktober-november-december) til en pris af 50 øre pr. medlem (direkte sendt gennem postvæsenet), idet en kredsbestyrelse formodes at være i stand til at træffe beslutning om et sådant arrangement for et så kort tidsrum som et kvartal – uden at spørge årsmøde o. lign., som måske først afholdes senere på året.
Kredsene står på denne måde frit med hensyn til fortsættelsen af abonnementet efter 1. januar 1938.

Obs.!
Forhåbentlig er det lykkedes at gøre sådan rede for bladplanen, at det står klart, at det er en såre vigtig opgave, der her står foran sin løsning.
Den kan ikke affejes med en bemærkning om, at ‘vi har blade nok i forvejen’, så længe vi mangler dette billige meddelelsesmiddel mellem forbundets medlemmer ¬ og det henstilles til kredsene landet over nøje at overveje, om man har råd til at undvære dette hjælpemiddel i arbejdet; – også kredse, der eventuelt har startet et lokalt blad, bør overveje dette tilbud.

Danmarks Retsforbund
Landssekretariatet: Erik S. Sabroe, Kvæsthusgade 1, København K. Tlf. Palæ 1108. Formandskab: Pastor Otto E. Helms, Ågård. Tlf. 122. Folketingsmand Hans Hansen, Rørby. Tlf. Årby 8. Folketingsmand. Sv. E. Johansen, Hillerødgade 86, København N. Tlf. Taga 531.

Kasserer: Kontorchef S. Å. Borup-Nielsen, Stjernegade 4, Helsingør. Tlf. 1135. Kartoteksbestyrer: Kommunelærer R. Jakobsen, Parkstykket 26, København Brh. Tlf. Bella 647.
Forhandlingsleder: Fabrikant Rob. Funck Jensen, Otto Rudsgade 100, Aarhus. Til 3000.
Folketingsmænd (adresse under rigsdagssamlingen: Rigsdagen. Tlf. Central 6600):

Gregersen, Maltbæk.
Hans Hansen, Rørby (gruppens formand).
Sv. E. Johansen, Hillerødgade 86, Khhvn. N.
Oluf pedersen, Roskilde.

Blade:
RETSFORBUNDET (ugeblad), St. Kongensgade 31, København K. Tlf. Central 12,178.
RETSFORBUNDETS MÅNEDSMAGASIN, St. Kongensgade 31, København K. Tlf. Central 12,178.
RETSPOLITIKEN (Ugeblad), Roskilde. Tlf. 603.
DET FRIE BLAD (2 gange mdl.), Slagelsegade 3, København Ø. Tlf. Øbro 8732 og Palæ 1602x.
RETSSTATEN (Månedsskrift), Slagelsegade 3, København Ø. Tlf. Øbro 8732 og Palæ 1602x.

Retsforbundets Ungdoms Landsforbund:
Formand: Cand. Jur. P. Skadegård, Søtoften 12, Gentofte. Tlf. Gentofte 169.
Medlemsblad: R.U.L. (Månedsblad).
Redaktion: Lindedal 33, Haderslev