Retsforbundet

Fra bladet Retsforbundet, nr. 1, januar 1940

Så blev månedsbladet Retsforbundet til virkelighed.

Vi takker de kredsformænd og kredse, som straks gav os tilslutning og beder dem være indforstået med den form, vi har givet bladet i henhold til repræsentantskabets og bestyrelsens beslutning på repræsentantskabsmødet den 22. denne måned.

Modstanden mod den af os i udsendelsen mellem jul og nytår foreslåede linjebetaling for diskussionsstof og betænkelighederne ved at skulle betale for kredsmeddelelser viste sig at være så store, at vi måtte opgive denne plan. Til trods for, at vi således må kvittere de tilsvarende indtægtsmuligheder, fastholder vi dog den tilbudte pris af kr. 1,25 årligt (eller 35 øre pr. kvartal) under forudsætning af at betalingen sker gennem kredsene. Overfor enkeltholdere bliver prisen kr. 1,75 årligt at betale forud.

De 3 første numre udsendes:

  1. til alle adresser, som er opgivet os fra de forskellige kredse, der har givet tilsagn
  2. til alle kredsformænd
  3. til alle styrere
  4. til R.U.L.’s tillidsmænd
  5. til en del kredse, som har ønsket først at se bladet

For kategorierne 2-5’s vedkommende håber vi på efterbestilling.

Med hensyn til det projekterede agitationsblad Menigmand må vi bede om nogen tålmodighed. Vi har ikke kunnet magte tilrettelæggelsen straks fra Retsforbundet‘s start, men skal så hurtigt som muligt forfølge denne side af sagen.

Hvad endelig redaktionen angår, har vi for de første numre overladt denne til d’Herrer Lindskov Hansen og Hans Hansen, men samtidig anmodet Retsforbundets ledelse om at forelægge spørgsmålet for styrelsen, idet vi står ved vort tilbud om at lade Retsforbundets styrelse få afgørende indflydelse på bladets redaktion, om ønsket gennem en af styrelsen valgt redaktør eller under en anden form, som styrelsen måtte beslutte sig til.

Vi har sat meget ind på at få bladet ud straks fra årets første måned; tiden til forberedelser har været lovlig knap, men vi håber, at det ikke mindst ved vore venners hjælp landet over hurtigt skal lykkes os at bringe det helt rigtige medlemsblad som et nødvendigt bindeled mellem forbundet medlemmer og et uundværligt redskab for vor frie styreform.

Bestyrelsen