Henry George Bladet

Fra tidsskriftet RET, nr. 20, 1906

Henry George Bladet hedder et nyt ugeblad, som d.Hrr. J.L. Bjørner og translatør Edv. Hansen fra 1. april udgiver fra Aarhus, og hvorpå vi meget gerne henleder vore læseres opmærksomhed. Det er allerede en glædelig kendsgerning, at vor bevægelse nu er nået så vidt, at den forventer at kunne bære et ugeblad – og efter sigende skal tilslutningen til dette allerede være så betydelig, at dets eksistens foreløbigt synes sikret. Og når det nye blad vil holde Henry Georges reformtanker i ære og hjælpe med til den oplysningsgerning i vort folk, som RET har indledt, da hilser vi vor nye fælle med et hjerteligt velkommen, og håber på godt samarbejde. RETs alt for begrænsede rumforhold tillader os jo ingenlunde altid at udnytte alt det stof, som vor store sag kunne kræve forelagt den danske læseverden; vi har atter og atter med beklagelse måttet udskyde mange gode stykker. Henry George Bladet vil få en fortjenstfuld opgave ved at optage sådanne artikler, som på grunds af deres sammenhæng med dagens eller stedlige forhold egner sig mindre for et blad, der udkommer månedligt.
Vi har foran (nedenfor her!/pma) tilladt os at gengive den artikel af Henry George Bladet, nr. 3-4, som vi tager som udtryk for bladets program.
Vi tager næppe fejl i, at dette klare og målbevidste program stammer fra redaktør Bjørners af alle george-venner så højt skattede pen. Vedbliver det nye ugeblad i det her anviste spor, er der ingen tvivl om, at det vil udrette betydningsfuld gerning i vor store sags tjeneste, og det fortjener da enhver støtte fra alle den sags venner. Abonnementsprisen er kun 30 øre kvartalet + postpenge, altså overkommeligt for alle.

***

Det nye Henry George Blads program.
En grundtanke, som i sin oprindelige klarhed formår at gribe folkets sind, mister sin styrke ved at svøbes i indrømmelser og svækkes af kompromisser.
Det er i erkendelse af den dybe sandhed, der findes i ovenstående linjer af Henry George, at vi er gået til udgivelsen af dette social-politiske ugeblad.
Henry George Bladet vil, foruden at virke som et socialt oplysende, også fremtræde som et politisk blad, men ikke som et partipolitisk. Det vil ikke stille sig på noget politisk partis side. Det vil stille sig udenfor partierne, og i sin kritik af vort offentlige politiske liv anlægge den målestok, Henry George har givet os i sin lære. Vi vil rejse kravet om folkets fælles ejendomsret til fædrelandets jordværdi, og dette krav gennemført ved en jordværdibeskatninq; vi ved nemlig, at det store sociale spørgsmåls løsning er en umulighed, så længe den samfundsmæssigt skabte jordværdi kun kommer de få til gode.
Henry George Bladet vil bedømme alle sociale forhold ud fra dette livssyn, og det vil trække linjerne rent og skarpt op mellem sig og dem, som vil anderledes. – Vi agter ikke – og har ikke nødig – at svøbe vor sag ind i hele og halve indrømmelser, eller lade os magtstjæle af kompromisser. Vor ærgerrighed går ikke i retning af at blive anerkendt af partierne. Vor politik er, som Henry George siger, jævn og ligefrem: vi vil simpelthen sikre samfundet, hvad dets er – nemlig de værdier, som tilføres jorden ved samfundets vækst – medens vi sikrer den enkelte, hvad hans er. På dette program og for denne sag vil Henry George bladet virke.
Vi beder derfor danske mænd og kvinder, der vil ny tid og store mål for vort land og vort folk, om at være med i arbejdet for vor sag.