Den Lige Vej – ophør

DEN LIGE VEJ,
Medlemsblad for Den Danske Henry George Forening
Ophør med udgangen af 1923
og meddelelse om start af tidsskriftet GRUNDSKYLD

Fra Nr. 9, december 1923

Meddelelse fra Henry George Foreningen.
På et hos ingeniør F. Folke afholdt bestyrelsesmøde, der var besøgt af tretten medlemmer, behandledes bladspørgsmålet. Det vedtoges, at det fra 1. januar 1924 udkommende månedsblad for Henry George foreningens medlemmer skulle bære navnet GRUNDSKYLD med undertitel: Tidsskrift for Økonomisk Frihed og Ret.
Til redaktør valgtes lærer K.J. Møller. Det vedtoges desuden at knytte en fast medarbejderstab til bladet, således at hver medarbejder i årets løb forpligtede sig til at skrive en eller flere artikler til bladet. I øvrigt skulle redaktøren have det egentlige ansvar for bladets ledelse og for sin lejlighed have 25 kr. om måneden.
Af andre spørgsmål drøftedes bl.a. artikler om georgismen i dagspressen. Redaktør Borgstrup, Hjørring, fremhævede, at der var udmærket lejlighed til at få ca. 100.000 mennesker i tale, hvis der om vore ideer kunne skrives nogle til dagspressen egnede artikler. Der var enighed om at fremme sagen under medvirkning af redaktør Borgstrup.
Til leder af Henry George Forlaget lykkedes det ikke at fremskaffe tilbud. Foreningen søger derfor en mand eller kvinde, der kan og vil overtage denne post.

Abel brink.

***

Og lidt besynderligt:

I samme nr. findes også følgende:

Nyordning.
Med dette nr. af bladet træder jeg fra som redaktør af DEN LIGE VEJ.
Da jeg for 10 år siden afløste hr. P. Larsen, var det i håb om at kunne samle en fast medarbejderstab af de gamle, dygtige skribenter indenfor Henry George Foreningen om bladet. Men det lykkedes mig ikke. Måske er det en umulig opgave, at DEN LIGE VEJ kan have fælles stof med DET FRIE BLAD, dertil er DET FRIE BLAD måske for selvstændigt og DEN LIGE VEJ for meget et foreningsblad. Nok om det, DEN LIGE VEJ fik ikke alsidigt stof nok.
Fra nytår udkommer DEN LIGE VEJ med eget stof og til alle medlemmerne, under en ny redaktør. Jeg beder vore skrivende medlemmer hjælpe ham efter bedste evne og gøre ham arbejdet så let som muligt.
Jeg håber, denne nyordning vil være til gavn for bladet, Henry George Foreningen og først og fremmest for vor store sag.
Jeg vil selv stadig være knyttet til DET FRIE BLAD, der jo har en bredere arbejdsplan, udkommer oftere og derfor kræver flere arbejdskræfter, men håber, såfremt der kaldes på mig, også at kunne gøre noget arbejde for DEN LIGE VEJ.
Hermed tak til dem, som har hjulpet mig.

J. L. Bjørner.