Dagbladet Retsstaten

Dagbladet Retsstaten
fra nr. 1, torsdag den 2. maj, 1935

– Plovtid.

Vi lægger hænderne på ploven og pløjer i den danske folkemuld. Og sæden, vi vil så i Danmarks ager, er Retsforbundets krav om ret og frihed. De enkle og klare krav, som trænger sig stærkere og stærkere på dag for dag under de stedse mere fortvivlede samfundsforhold, vi lever under i disse tider. For retfærd og redelighed i vor samfundsordning fører Danmarks Retsforbund sin kamp og denne kamp må og skal føres sejrrigt igennem, for at vort folkeliv atter læn komme til at udfolde sig frit og lykkeligt. Dagbladet Retsstaten., som nu lægger ud, vil være et redskab i kampen for gennemførelsen af Retsforbundets frihedsidéer, idet vi fuldt ud tror på gyldigheden af de ord, som vort forhen store og stolte liberale folkeparti, Venstre, har sat i spidsen af sit program, men glemt i sin politiske gerning: På frihedens grund skal folket bygge sin fremtid. For os skal disse ord ikke være en tom faneindskrift, men en rettesnor for vor deltagelse i det offentlige politiske livs arbejde.

Dansk politisk liv, som det ser ud i øjeblikket inde under rigsborgens gyldent kronede spir og ude i landet afgiver billedet af stor rådløshed hos de styrende  og hos de styrede. De regerende politikere griber med en bestandig mere åbenbar forvirret planløshed ind på snart sagt alle områder af befolkningens liv for at støtte erhvervslivet og fremhjælpe beskæftigelsesmulighederne. Men de mest iøjnefaldende resultater af regeringsbestræbelserne er bestandig stigning af skatteplyndringen og en for alt erhvervsliv ødelæggende vilkårlighed gennem det i form af valutacentralen oprettede handelsdiktatur. At arbejdsløshedens uhygge1ige spøgelse ikke under disse forhold lader sig mane i jorden, er ganske let forklarligt. Og at rådløsheden blandt vælgerne fører til manges følgagtighed overfor tidsbestemte uro-rørelser i befolkningen, er heller ikke at undres på.

Det er svært for adskillige mennesker ·at skimte lys i mørket.

Men mange tusinde landet over har for længst indset, at kun gennem opfyldelsen af retsstatsidéerne vil vort samfundsliv igen kunne bringes ind i sunde baner. Og disse tusinders tal er stærkt voksende, hvilket sidst har vist sig tydeligt og klart ved amtsrådsvalgene. I kyndige politiske kredse er man for resten heller ikke i tvivl om, at den nærmeste fremtid vil bringe Danmarks Retsforbund en så iøjnefaldende fremgang i vælgertilslutning, at vor repræsentation efter alle solemærker at dømme vil rykke op i en betydelig mere fremskudt stilling end den for tiden indtager.

Idet vi nu fortsætter arbejdet på at rejse Retsforbundet et dagblad i vor hovedstad, vil vi love at være vågne for alle muligheder til fremme af retsstatsidéernes vækst i vort folk og agtpågivende overfor alt hvad der i så henseende sker både her og ude i landet, hvorfra al politisk bevægelse skal gro og hente sin styrke og vækst. Og vi vil dertil ikke forsømme at gøre Dagbladet Retsstaten i så vid udstrækning som muligt til et godt folkeligt blad med blikket åbent for sunde rørelser på folkelivets forskellige områder. Vanskelighederne for at komme i gang med dette arbejde har været store og der har vist sig hindringer af alvorlig art. Men de er blevet overvundet. Og nu går vi til værket med mod og tillid og tro, men også med det tjenersind, uden hvilket ingen stor opgaves løsning nogensinde er lykkedes. Vi ser i dag fremad mod det nye Danmark, som er målet. Og mod den dag, da kampen er ført igennem og stridsvåbnene nedlægges. Når det hedder som i gamle dage: Sværdtid er endt, det er plovtid må ny, vennetid, frændetid, grotid og gry.

og mere:

Før udsendelsen af det første nummer af Dagbladet Retsstaten har vi gjort os klart, at det er nødvendigt at lægge grunden, før man bygger huset. Der er derfor blevet lagt et meget stærkt nedskåret budget for bladets drift. Og dette budget skal holdes og kan holdes. For at komme i gang har det imidlertid været nødvendigt at bringe betydelige ofre og påtage sig en stor risiko, som foreløbigt bæres af enkeltmænd. Vi henstiller indtrængende til retsstatsfolk landet over at følge Dagbladet Retsstaten med interesse fra første færd og at yde bladet al den støtte, som De formår. 

De kan yde støtte ved at sende os et bidrag til bladets drift eller ved at tegne Dem for en sum til senere indbetaling eller til betaling i rater. Og først og fremmest støtter De naturligvis bladet ved at tegne Dem som abonnent med det samme og helst også ved at tegne et eller flere støtteabonnementer, som De lader anmelde for Deres regning.

Men dernæst er det en meget vigtig ting for bladet, at retsstatsfolk landet over føler sig som bladets medarbejdere og holder os underrettet om alt, hvad der sker indenfor Retsforbundet på Deres egn eller i Deres by. Skriv til os eller ring til os og giv meddelelser og mødereferater fra Retsforbundets arbejde fra dag til dag.

Dagbladet Retsstaten skal være en avis, der ser ud over Valby Bakke og bliver hele landets blad, der læses fra Skagen til Gedser, fra Blaavandshuk til Christiansø. Men dette mål kan kun nås med Deres støtte.

Retsstatsfolk landet over: Vi lægger Bladets fremtid i Deres hænder. Lad os omgående høre fra Dem angående den støtte, De for Deres vedkommende kan yde til løsning af den opgave, som vi har påtaget os: At rejse Danmarks Retsforbund et dagblad i København.