test

Forsøger her at lave en tabel… med Table Press

Og det dur da ikke…

Jeg bestemmer ikke søjle-bredde?
Jeg kan ikke vælge font? Bold? Italics?
Jeg kan ingenting???

Og hvordan er jeg kommet til at ændre rækkefølgen, således at min NR 1 starter som nr. 20??

TidsskriftBeskrivelse
BUDKAVLEN
TIDSKRIFT FOR SOCIAL ETIK OCH EKONOMISK REFORM.
ORGAN FOR EKONOMISKA FRIHETSFORBUNDET
1907 - 1913
Medtages her pga. ovenstående (se Retsstaten 1917-20 ovenfor) om fortsættelse som RETSSTATEN (RETSSTATEN  i den svenske udgave findes ikke på Bibliotek1)
Budkavlen börjar sin tillvaro på detta anspråkslösa sätt. Behovet av ett medlemsblad inom Ekonomiska frihetsförbundet och behovet att bereda allmänheten tillfälle att lära känna vårt förbund och dess syften göra, att vi måste börja tidskriftens utgivande innan vi hunnit samla resurser for ett vidlyftigare företag.
Rörande Ekonomiska frihetsförbundets program hänvisas till medföljande bilaga: "Vårt program". Tydligt är att förbundets värksamhet skall växa i styrka i samma män vi genom tidskriften kunna främja obehindrad diskussion och ingående saklig undersökning av social-etiska spörsmål och djupgående ekonomiska reformkrav. Det är också vår avsikt att så snart vi se oss i stånd därtill utvidga Budkavlen och göra den till en värkligt ledande "tidskrift för social etik och ekonomisk reform".
Læs mere...
DEN LIGE VEJ
Medlemsblad for
Den Danske Henry George Forening
1910 - 1923
Fredag den 14. oktober 1910
Det er en begivenhed i Henry George Foreningens historie, at vi i dag kan udsende det første nummer af foreningens eget blad. Medens de fleste større organisationer i reglen hurtigt anskaffer sig et presseorgan, vidende, at pressen er en stormagt, har Henry George Foreningen tøvet dermed i samfulde otte år.
Der har i disse år været et stærkt ønske oppe om at få et foreningsblad, men på grund af forskellige omstændigheder er dette ønske først nu sket fyldest. Læs mere her...
DET FRIE BLAD.
Uafhængigt retspolitisk ugeblad, oprettet af udgiverne af de hidtidige tidsskrifter:
DEN LIGE VEJ, RET, RETSFORBUNDET og RETSSTATEN
1921 - 1940
Dette blads navn udtrykker kort og godt, hvad det er. Et blad, hvori ordet er frit, et offentligt forum, hvor ingen censur kvæler ytringsfriheden, hvor ingen partigrænser beskærer den, hvor enhver, under fuldt personligt ansvar, kan fremkomme med sit bidrag til det folkelige retsbegrebs udvikling.
Læs mere...
george 
Forum for frihed og ligeret
2003 - 2017
(fortsættelse af GRUNDSKYLD, med nyt navn og nyt lay-out)
Vi er fuldt bevidste om, at vi med dette blad viderefører en bladtradition i Henry George bevægelsen, som går langt tilbage, og vi agter i høj grad at værne om denne tradition. I de første år efter stiftelsen af Den Danske Henry George Forening var bladet RET bevægelsens talerør. Det blev redigeret og udgivet af den meget aktive georgist, Sophus Berthelsen. I 1910 fik foreningen sit eget blad, DEN LIGE VEJ.
Læs mere her...
GRUNDSKYLD
(1924 - 2002)
Med forskellige undertekster:
- Tidsskrift for økonomisk Frihed og Ret
- Dansk Tidsskrift for Politik og Økonomi,
- Tidsskrift udgivet af den danske Henry George Forening
- Nordisk Tidsskrift for personlig frihed og ligeret, for den arbejdendes naturlige ret til at råde over det hele og fulde resultat af eget arbejde og for ligeret til al særret.
GRUNDSKYLD, hvis første nummer hermed udsendes, er på en måde en afløser af DEN LIGE VEJ. Men medens sidstnævnte blad i særlig grad var et foreningsorgan, vil GRUNDSKYLD mere fremtræde som et socialøkonomisk tidsskrift, der henvender sig til enhver, som har interesse for samfundsspørgsmål. Samtidig med at det vil vise hen til målet: fuld grundskyld og fuld frihandel, vil det beskæftige sig med alle forekommende praktiske spørgsmål, som har tilknytning til vor sag.
Læs mere her...
HENRY GEORGE BLADET
(Social-politisk ugeblad) 1906 -
Henry George Bladet Samvirke
1907 - 1909
Derefter overtaget af de københavnske brugsforeninger og udgivet som 14-dages blad.
Bibliotek1 har:
nr. 6 - 19, og nr 22. (1906)
IMPULS
1959 - 1961
Udgivet af Retsforbundet i Aarhus Amt
Bibliotek1 har:
Nr. 2, 5, 6, 7, 8 og 9.
JYSK DAGBLAD
Retspolitisk Folkeblad
Bibliotek1 har
1. Aargang nr. 17; 21. januar 1930
LIBERALISTEN
Økonomi, politik, religion
1988 - 1995
Sidste 8. årgang, nr. 8. (maj 1995)
Bibliotek1 Mangler:
1. årgang nr. 1 - 4., samt 8. årgang nr. 8.
LJUS och RÄTT
Rättspolitisk Veckotidning
Bibliotek1 har:
No. 31, Årg, 1, 16. aug. 1952.
Og med dette sluttes bladet i 1923 -
og viser til Tidsskriftet
GRUNDSKYLD.
På et hos ingeniør F. Folke afholdt bestyrelsesmøde, der var besøgt af tretten medlemmer, behandledes bladspørgsmålet. Det vedtoges, at det fra 1. januar 1924 udkommende månedsblad for Henry George foreningens medlemmer skulle bære navnet GRUNDSKYLD med undertitel: Tidsskrift for Økonomisk Frihed og Ret.
Læs mere her...
REALITET
Udgivet af Retsforbundets Arbejderkreds
1947 - 1956 ??
- Redaktør: N.J. Toft
- Ekspedition: N.H. Nederland
Udkom hver 14. dag
Bibliotek1 har:
Nr. 17-1947 til nr. 5-1954. (i dårlig, kraftigt beskåret indbinding)
samt
1953: Nr. 2, 5
1954: Nr. 12
1958: Nr. 7, 8, og 9.
RESSTATSPOSTEN
1958 - 1959
Ingen eksemplarer Bibliotek1.
RET OG FRIHED
Retsforbundets månedsblad
1944 -
ISSN 0106 4312
Bibliotek1 har:
Kun spredte eksemplarer
RET
Tidsskrift for Mandsret og Landsret
1904 – 1920
Dette blad vil søge at sprede kundskab om, hvad der er ret for den enkelte og for samfundet, for derved at bidrage til rettens erkendelse og rettens sejr. Læs mere her
Ingen begrundelse i sidste nummer før bladets ophør. (Se DET FRIE BLAD)
RETFÆRD
Tidsskrift for
Den norske Henry George-bevægelse
(medtages her, da vi nu har den svenske Budkavlen
ovenfor)
Bibliotek1 har:
1. årgang, 1908: No.1-5, 9-12, (1908)
2. årgang, 1909: No. 1, 2, 6, 7, 10, 12
3. årgang, 1910: No. 2
4. årgang, 1911: No. 3, 4
Foreningsmeddelelser. Kredse: Bergens kreds stiftedes den 15. okt. Kristiania kreds stiftedes den 30. oktober.
Dette no. af RETFÆRD sendes alle medlemmer enten de har betalt kontingent eller ei. Men de, der ikke har betalt, må bestille RETFÆRD på nærmeste postanstalt. Ellers vil forsendelse standses.
Vor sag har været omtalt i dagspressen. Vi agter i næste no. at gi en fyldigere meddelelse herom.
Af omstående love vil sees, at indmeldelse kan ske til lagets formand, amtmand Ullmann, adr. Skien.
Læs mere:...
RETSDEMOKRATEN
Haves Nr. 1 1958
Ejheller registreret på Kgl. Bibliotek. Bladet er ikke stort ---
Derfor hele bladet som pdf.
(når jeg finder ud af lægge det ind)
Hvad RETSDEMOKRATEN vil.
Det kan ikke undre, at mange retsstatsfolk fik et chok ved den unaturlige regeringsdannelse for halvandet år siden, da Retsforbundet efter i næsten 40 år at have bekæmpet velfærdsstaten gik ind i en velfærdsregering.
...
Uenigheden blandt medlemmerne er vel delvis blevet skjult derved, at man har forment de utilfredse adgang til at ytre sig i Retsforbundets presse, ja end ikke i det interne forhandlingsblad har man optaget nogen artikel i det sidste par år.
Der var en tid, da vi indenfor Retsforbundet var stolte af det frie ord, af at meninger frit kunne brydes, men dette gode har man altså ment at måtte ofre på trekantregeringens alter.
Men uden ytringsfrihed intet demokrati. Derfor er vi, en lille flok retsstatsmænd, blevet enige om at udgive dette lille blad.
Læs mere...
Hele bladet her
RETSFORBUNDETIngen eksemplarer på Bibliotek1
Retsforbundets
Maanedsmagasin
1932 - 1938
Udgivet af Foreningen Retsstat-Bladet
TIL ARBEJDE
Med udgivelsen af RETSFORBUNDETS MAANEDSMAGASIN begynder et nyt oplysnings- og agitationsskrift at gøre sit arbejde for retsideerne rundt omkring i landet.
Læs mere... (pdf-kopi. Kunne ikke tekstgenkendes)
Bibliotek1 har
1., 2., 3., 4. og 6.årgang, samt samt 7. årgang -1938 - nr. 1-5..
RETSLIBERALT TIDSSKRIFT
Organ for Retsliberalt Forum
1994 - 2005
Bibliotek1 har:
1995: nr. 4 __ 1996: nr. 1, 2 __ 1997: nr. 1, 2, 3__1998: nr. 1, 2, 3, 4
1999: nr. __ 2000: nr. 1, 2, 3 __2001: nr. 1__2002: nr.__2003: nr.
2004: nr. 1, 2, 3__ 2005: nr. 1, 2, 3, 4
RETSPOLITIKEN
Ugeblad
???
Bibliotek1 har ingen eksemplarer.
RETSSTATEN
Tidsskrift for Retsdemokratisk Politik
1917 – 1920
Det svenske tidsskrift for økonomisk frigørelse »Budkavlen« (udgivet af Johan Hansson) antog navnet Retsstaten, og fra 1917 – 20 overgik det til København som fælles nordisk tidsskrift for retsdemokratisk politik.
(Se Retsforbundets første 10-år)
Men hvorfor fremgår det ikke af teksten til højre???
Tidsskrift for Retsdemokratisk Politik
1917 – 1920
Det svenske tidsskrift for økonomisk frigørelse »Budkavlen« (udgivet af Johan Hansson) antog navnet Retsstaten, og fra 1917 – 20 overgik det til København som fælles nordisk tidsskrift for retsdemokratisk politik.
(Se Retsforbundets første 10-år)
Men hvorfor fremgår det ikke af teksten til højre??? RETSSTATEN er et blad, der har sat sig til opgave at søge vej ud af det politiske mørke, der mere og mere lukker sig om os både i den indre og i den ydre politik. Det vil fremtræde som en saglig indsigelse imod en ‘demokratisk’ udvikling, der i frihedens navn truer med at kvæle al personlig frihed og al individuel ret.
Læs mere…
––––––––––––––
RETSSTATENs mission.
Når RETSSTATEN nu efter at have bestået i fire år tænker på at afslutte sin tilværelse, kan bladet gøre det i forvisning om at have udført sin opgave og med tillid til, at dets sag vil vinde vid at betros til en organisation, der besidder både mere alsidig evne og større agitatorisk kraft end vor redaktion har rådet over, og som både ved sine personer og ved de principper, de har vedkendt sig, yder de største garantier for, at vore grundsætninger vil blive holdt i ære i kommende tider.
Læs mere…
RETSSTATEN
Tidsskrift for Retsdemokratisk Politik
1917 – 1920
Det svenske tidsskrift for økonomisk frigørelse »Budkavlen« (udgivet af Johan Hansson) antog navnet Retsstaten, og fra 1917 – 20 overgik det til København som fælles nordisk tidsskrift for retsdemokratisk politik.
(Se Retsforbundets første 10-år)
Men hvorfor fremgår det ikke af teksten til højre???
RETSSTATEN er et blad, der har sat sig til opgave at søge vej ud af det politiske mørke, der mere og mere lukker sig om os både i den indre og i den ydre politik. Det vil fremtræde som en saglig indsigelse imod en 'demokratisk' udvikling, der i frihedens navn truer med at kvæle al personlig frihed og al individuel ret.
Læs mere...
––––––––––––––
RETSSTATENs mission.
Når RETSSTATEN nu efter at have bestået i fire år tænker på at afslutte sin tilværelse, kan bladet gøre det i forvisning om at have udført sin opgave og med tillid til, at dets sag vil vinde vid at betros til en organisation, der besidder både mere alsidig evne og større agitatorisk kraft end vor redaktion har rådet over, og som både ved sine personer og ved de principper, de har vedkendt sig, yder de største garantier for, at vore grundsætninger vil blive holdt i ære i kommende tider.
Læs mere...
RETSSTATEN
Tidsskrift for Retsstats-Anliggender
1937-1940
Af de grunde, der særlig taler for udgivelsen, kan nævnes:
1) at det er en uundgåelig konsekvens af indførelsen af frit styre i Retsforbundets anliggender, da det er en absolut forudsætning for at denne styreform skal kunne virke efter sin hensigt, at der skabes et organ som bindeled mellem Styrerne og Forbundets øvrige medlemmer. Ellers er stemmeoverdragelse og stemmeflytning ganske illusorisk og udelukker ikke det ‘gamle Systems’ farer for partidannelser,
2) at Retsforbundet tilsyneladende er inde i en periode, hvor det gælder om at ‘holde skansen’ og derfor at benytte tiden til gensidig opmuntring og dygtiggørelse, 3) at meddelelser og forslag fra såvel landssekretariatet som fra enkelte medlemmer derved får mulighed for at komme ud til langt flere medlemmer end gennem de allerede eksisterende blade, som kun når ud til en brøkdel af forbundets medlemmer,
4) at det er såre påkrævet at få et organ, som vil tjene det fælles i vor bevægelse uden at tage parti for den ene eller den anden ‘linje’.
Læs mere…
Og mere her (tilslutning)
RETSSTATS POSTEN
De nørrejyske amter
Bibliotek1 har
Nr. 6, november 1959
RETSSTATS-BLADET
Organ for Retsforbundet i Danmark
1925 - 1934
Redaktion Hans Kongsø
Andre blade med samme navn - udgivet af Jysk Dagblad; Aarhus Amts Avis???
Bibliotek1 har
Nr. 4, 29. januar 1930
SAM-STYRE
Organ for Dansk Selvstyre-Forbund
1906 – 1920
Da dansk Selvstyre-Forbund ikke afholder møder med sine medlemmer, og dets repræsentantskab formentlig ikke vil blive talrigt, er det nødvendigt, at forbundet har et organ, hvorigennem medlemmerne kan blive gjort bekendt med forbundets anliggender. Dertil skulle nærværende tjene. Da sand selvstyre kræver samarbejde mellem samfundets medlemmer, har det fået navnet Sam-Styre, der udtrykker en idé ved selvstyret.
Læs mere her...
Bibliotek1 har:
nr. 1 - 341 (29. juni 1918)  i 5 Bind.
TIDSSKRIFT FOR AANDSKULTUR OG MENNESKEKUNDSKAB
1902 - 1904
Idet vi indbyder til abonnement på dette tidsskrift, skal vi søge at gøre rede for de motiver, der ligger til grund for foretagendet, og de mål, mod hvilke der stiles. De materielle værdier, som vor verden frembyder, har man fra tidernes begyndelse flittigt stræbt at dyrke og udnytte. Der har altid været fuldt op af folk, som vilde give sig i kast med denne slags kulturopgaver, og man kan ingenlunde sige, at de i det store og hele er forsømte. Heller ikke kan det med rette siges, at de enkelte mennesker er utilstrækkeligt gennemsyrede af herhenhørende interesser og tankegange. Disse interesser og disse tankegange har et råderum, der snarere er uhyggelig stort end for lille; de allerfleste mennesker er fuldt fortrolige med at anstille allehånde økonomiske beregninger; materielle værdier forstår enhver sig på, og som regel lægger man sig beredvilligt i selen for at erhverve dem; enhver agitation, der opstiller økonomiske perspektiver, kan være vis på at træffe villigt øre og inderlig forståelse overalt.
Læs mere...
VEJEN FREM
(Retsforbundets presse)
Tidsskrift for Ret og Frihed
1938 - 1978 (???)
ISSN 0042-3173
Bibliotek1 har:
1946 - 1961, 1965, 1968 - 1981, (+1988 i løsblade)
VOR TIDBibliotek1 har ingen eksemplarer