Helge Nørgård – Georgismen

Helge Nørgård: Nationaløkonomi. 1968
Til brug for undervisning i nationaløkonomi
på universiteter handelshøjskoler o.lign.

Georgismen

Den amerikanske samfundsreformator Henry George, som levede i midten af 1800-tallet, hævder at grundværdi er samfundsskabt, bortset fra værdien af foretagne grundforbedringer. Samfundets udvikling har skabt stigende efterspørgsel efter jord og dermed stigende grundværdier. Disse burde derfor, efter fradrag for forbedringer, tilfalde samfundet. Henry George tænker sig dette gennemført derved, at der på al grund lægges en offentlig prioritet svarende til den samfundsskabte værdi. Denne samfundsprioritet skal grundejeren forrente til det offentlige, og det årlige forrentningsbeløb kaldes fuld grundskyld. Ved gennemførelse af fuld grundskyld skulle skatter på arbejde og kapital nedsættes tilsvarende.

Gennemførelse af fuld grundskyld støder på en række praktiske vanskeligheder. For det første vil den på tidspunktet for gennemførelsen virke som en konfiskation af de da eksisterende grundværdier, som ejerne har købt og betalt for; dette kan man komme udenom ved kun at inddrage den fremtidige værdistigning, hvorved fuld grundskyld bliver til fuld grundstigningsskyld. For det andet kan man hævde, at grundværdien i mange tilfælde er en rent teoretisk værdi; som grundlag for opkrævning af grundskyld eller grundstigningsskyld må fastsættes en vurdering af grunden i ubebygget stand, men faktisk findes der i byområderne kun få ubebyggede grunde.

Grundskyldstanken præger i ret høj grad den danske ejendomsbeskatning, idet grundværdi beskattes væsentligt stærkere end bygningsværdi, jfr. omtalen af ejendomsskatterne i kapitel 17. Her omtales også at den hidtidige danske grundstigningsskyld nu er ophævet. – Danmarks Retsforbund har gennemførelse af fuld grundskyld som sit vigtigste programpunkt.