Lambeks Legat – En oversigt

Nogle facts om C. Lambek Legat – og dets stifter.

Hans Christian Laurids Christensen (med navneforandring til Lambek) var vestjysk
gårdmandssøn, født i Sdr. Lem i 1870 og død i København den 28. december 1947.

Chr. Lambek studerede filosofi et par år ved Københavns Universitet uden afsluttende
eksamen. Skolebestyrer i Jyderup 1894 – 1897, lærer ved Det danske Selskabs skole på
Forchhammersvej, Frederiksberg (C. N. Starckes skole) 1899 – 1902 og skolebestyrer på
Horslunde Realskole på Vestlolland 1908 – 1926. Herfra søgte han sin afsked for helt at hellige sig sit psykologisk-filosofiske forfatterskab, der korn til at omfatte ca. 40 bøger, heraf 8 på engelsk.
(Ovenstående iflg. en artikel af P. Ussing Olsen).

Den 24. marts 1938 oprettedes C. Lambeks Legat som en del af Lambeks testamente.
Formålet var (og er) at yde støtte til Retsforbundets arbejde, udtrykkeligt efter de retningslinier som partiets daværende ideprogram byggede på, og som i praksis var udstukket af Hans Hansen, Rørby, og dr. Axel Dam i Rigsdagen. — Altså ikke efter I966-retningslinieme!

Legatets første bestyrelse blev udpeget af Lambek, og den bestod af Hans Hansen, Rørby,
Jens Martin Jensen, Badstrup og forstander N. Dyrbye, Lyngby Landbrugss kole. Mejeribestyrer C. O. Vedsted var suppleant.

Ved Hans Hansens død i 1955 indtrådte C. O. Vedsted i bestyrelsen, og Jens Martin Jensen
blev formand og kasserer. Mejeriejer Chr. Petersen, Tønder blev ny suppleant.
I 1962 valgtes C. O. Vedsted til formand og kasserer, og da Jens Martin Jensen i 1964 afgik
ved døden, blev Chr. Petersen medlem af bestyrelsen.
I 1969 solgtes legatets andel ( 1/3) af ejendommen Nyelandsvej 54 og Guldborgvej 2 – 4 til
direktør Henrik Johansen, Rågeleje og ejendomsmægler Helmer Pedersen for i alt 725.000 kr : 1/3 = ca. 240.000 kr. (Formentlig den Henrik Johansen, der ejede katastrofeskibet Scandinavian Star).
I 1972 indvalgtes fhv. folketingsmand og landsformand, gdr. Kristian Kristensen, Store
Nustrup i bestyrelsen, idet forstander Dyrbye ønskede at udtræde på grund af sygdom. Til ny suppleant valgtes skovfoged Ejnar Pedersen, Skørping.
I 1978 udtrådte Chr. Petersen af bestyrelsen på grund af alder, og Ejnar Pedersen blev nyt
medlem. Ny suppleant blev forbundsrådsmedlem, gartner Preben Pedersen , Visse v. Aalborg.
I 1983 udtrådte såvel C. O. Vedsted som Kr. Kristensen af bestyrelsen . De afløstes af
Preben Pedersen og Poul Thorup Kristensen (søn af Kr. Kristensen og tidl. landsformand). Ejnar Pedersen valgtes til formand og kasserer. Ny suppleant blev bibliotekar Aase Bak Nielsen, Nibe.
I 1986 udmeldte Preben Pedersen sig af Retsforbundet og meldte sig ind hos de radikale,
hvorfor han udtrådte af bestyrelsen. Nyt medlem blev Aase Bak Nielsen.
I 1987 meldte Poul Thorup Kristensen sig desværre ud af Retsforbundet (i protest mod
partiets kollektive medlemsskab af Folkebev. mod EF), og han ønskede derfor ikke at fortsætte i bestyrelsen. Nyt medlem blev lærer Signe Sveistrup Mortensen, Øster Starup, og suppleant blev smed Jørgen Mortensen, Øster Starup.
l 1989 valgtes Lars Bækgaard, Aalborg (senere lektor, Skørping) til 2. suppleant efter
Jørgen Mortensen. – Dette for at sikre den lambekske, rets-liberale kontinuitet!

I 2001 er fondens egenkapital ca. 500.000 kr., men afkastet er mere usikkert, efter at de
gode 10 – 12% obligationer er blevet udtrukket.
Ovenstående er tilstillet Henry Fagerli Nielsen til en artikel for Henry George Foreningen,