Severin Christensen – kort

Severin Christensen
1867 – 1933
v/PMA

Severin Christensen blev cand. med. 1892. Praktiserede ved poliklinikkens afdeling for børnesygdomme i København.  

Sev. Christensen forfattede en række skrifter, foruden talrige artikler, hvori han, til tider polemisk, talte individualismens sag over for en samtid, der efter hans mening overså nødvendigheden og værdien af personlighedslivets udvikling og i alt for høj grad tolerede statens indblanding i spørgsmål, der måtte betragtes som ganske private. (Mon ikke vi har behov for en Sev. Christensen i dag?)

Han søgte at vise, at man – med udgangspunkt i den tendens til kompensation (lige for lige), der som en naturlov har dannet grundlag for alle tiders og steders samfundsliv – vil kunne formulere et moralprincip, der indeholder minimumsbetingelser for et trygt samfundsliv og som frembyder de bedste muligheder for personlighedslivets udvikling.

Sammen med C.N. Starcke, C. Lambek, Axel Dam, m.fl. stifter af Retsdemokratisk Forbund i 1916 og af Retsforbundet i 1919.  Retsdemokratisk Forbund blev stiftet delvis som modvægt mod Det Radikale Venstres tendens til formynderi og tro på velgørenhed, og dels i opposition til Henry George Foreningen.
Georgisterne ville opkræve jordrenten og – i overensstemmelse med Henry George – anvende provenuet til fælles bedste.
Retsdemokraterne ville også opkræve jordrenten, men overskydende jordrente – dvs den del af provenuet, som ikke blev anvendt til retmæssige offentlige fælles udgifter – skulle betales tilbage til de retmæssige ejere, dvs. til alle borgere i lige store andele. En jordreform i et ‘velfærdssamfund’ ville være en nytteløs reform, og end ikke en retfærdig reform – ifølge Sev. Christensen.

Fra Ret og uret – til illustration af enighed med George:
Fordi det erkendes, at jorden er alles “ejendom”, behøver man ingenlunde at sætte denne indrømmelse til retfærdigheden således i værk, at man jager de nuværende ejere bort og parterer jorden imellem alle eksisterende mennesker. Da det blot er om at gøre, at ingen nyder forret på andres bekostning, er Henry George’s sociale reformforslag tilstrækkeligt til at fyldestgøre retfærdighedens fordringer. Det går i korthed ud på følgende:

Alle bestående skatter og afgifter afløses af en enkeltskat, der fremkommer ved, at alle grundejere til samfundets fælleskasse årlig indbetaler en sum, der nøjagtig svarer til den fordel, de ved at besidde jord har fremfor andre. Denne sum er nærmere bestemt renten af grundværdien; og da den altså ikke tilhører nogen særlig, må den kun anvendes til fælles formål for alle.

Af Sev. Christensen:

  • Naturlig Ret, en moral- og retsfilosofisk undersøgelse (1907)
  • Ret og Uret (1909) 
  • Retsstaten, en fremstilling af det offentlige livs etik.  (1911) 
  • Etikkens logiske begrundelse (1912) 
  • Livsfilosofiske omrids (1914) 
  • Hvad filosofi er (1915) 
  • Indad. Det sjælelige værdigrundlag (1918)  
  • Et kongerige for en livsanskuelse (svensk 1926, dansk 1933) 
  • m.fl.  

Desuden lægevidenskabelige artikler og en række oversættelser af Nietzsche, Fechner, John Ruskin, O.M. Donaldson. 

Alle Sev. Christensens retsmoralske og livsfilosofiske værker er udgivet som ePub.

Sev. Christensen er ikke fundet værdig til at blive nævnt i Den Store Danske Encyklopædi – eller måske er han blot glemt? :

Severin Christensen nåede, hvad mange gode mænd ønsker mest af alt: At efterlade sig et livsværk. Jeg nærer ingen tvivl om, at det vil henstå til sene slægter. Han selv nærede dog en vis bekymring i den henseende. Det lå ham på sinde, at den sociale retfærdigheds tanker ikke skulle blive forfuskede, men opretholdes i hele deres udstrækning og renhed. Det er nu vor, de efterlevendes sag, at værne derom.

C. Lambek (bagest i Ret og Uret)