Louis F. Post (1849-1928)

af Jakob E. Lange
fra tidsskriftet Grundskyld, nr.2, 1928

En af de betydeligste og ejendommeligste af de mænd, der allerede i 80’ernes kamptid sluttede sig til Henry George, var Louis F. Post, hvis  død  nylig  meldtes  fra  Amerika.  

Louis f. Post forblev  til  sin høje alderdom en varm forkæmper for Henry Georges ideer. Men han var langt mere end dette: en selvstændig tænker og skribent, vidtskuende og ofte original, altid klar, så klar og stringent, at man undertiden ville beskylde ham for formalisme og tørhed – en betegnelse, der dog var såre langt fra sandheden. 

Hans betydeligste indsats var utvivlsomt udgivelsen gennem en hel menneskealder af ugebladet The public (Folket). Selv læste jeg dette blad i omtrent 20 år, og ofte har jeg betegnet det som det bedste politisk­sociale ugeblad i verden. I bladet – som han selv med udmærket hjælp af sin kone, Alice T. Post, næsten ene skrev – kom rigtig hans vidsyn, klarhed og linierenhed til sin ret. Det behandlede på bred grund alle tidsproblemer uden at forfalde til almindelighed eller ordgyderi. Og bag alt forstod redaktøren at lade os se de samfundets grundlove, af hvis krænkelse ulykkerne udsprang. 

Ved siden af, hvad han således ugentlig skrev, fik LFP tid til at udgive flere betydelige værker, særlig Ethics of Democracy (1903) og Social service (1909). Lige til det sidste bevarede han sin arbejdsevne, hvad hans sidste lille bog The Basic Facts of Economics bærer vidnesbyrd om. 

Under Wilsons præsidentskab udnævntes Post til hvad man kunne kalde “Under­statssekretær i socialministeriet”. Men i øvrigt deltog han vist ikke aktivt i politik undtagen i de dage, han var Henry Georges adjudant i valgkampen i New York i 90’erne. 

Det hører til mine smukkeste oplevelser i Amerika, nu i høst, det besøg, jeg aflagde hos det aldrende ægtepar i Washington: Louis F. Post og hans indtagende, trods de hvide hår så ungdommelige og levende interesserede hustru. 

***

Henry George Foreningens formand, ingeniør Folke, har i et telegram til Louis F. Posts enke givet udtryk for danske venners og meningsfællers hjerteligste deltagelse.
*
Læs evt. mere på Wikipedia

Bibliotek1 har følgende bøger af Louis F. Post:

  • The Single Tax: An Explanation with Illustrative Charts of the Land, Labor and Fiscal Reform Advocated By Henry George
  • Social service
  • Henry George’s 1886 campaign : an account of the George-Hewitt campaign in the New York municipal election of 1886