Knud Tholstrup – In memoriam 

fra Tidsskriftet Grundskyld, nr. 2, 1989
Det er med stor sorg, vi må meddele, at Knud Tholstrup er død den 24. marts 1989, 84 år gammel.
Knud Tholstrup var gnistrende vital næsten til det sidste. Så sent som ved Kosan Pris-overrækkelsen den 21. nov. 1988 var han vært for selve prisuddelingen på Børsen, skønt han på det tidspunkt ikke følte sig helt rask.
Kort tid efter blev Knud Tholstrup alvorlig syg. Men det kunne ikke standse ham.
Han vedblev med at lave debatindlæg til dagspressen og give interviews til Danmarks Erhvervsradio om dagsaktuelle samfundsproblemer indtil sin død.
Knud Tholstrup har på mange måder skrevet Danmarks-historie. Han var en sand ener, der i kraft af personlig udstråling og vitalitet var en sjælden igangsætter og inspirator for sine omgivelser.
Han skabte således Kosan­Gruppen – en af Danmarks store virksomheder. Hans varme menneskelighed og store energi gjorde ham til en lederskikkelse, der nød såvel stor respekt som sand hengivenhed blandt sine medarbejdere.
Han opnåede et image ikke alene som forretningsmand, men også som politiker og offentlig debattør med stærke meninger gennem et langt liv.
Knud Tholstrup blev født på Karlslunde Mejeri, hvor faderen, Rasmus Tholstrup, var mejeri- og landmand.
Knud Tholstrup forlod skolen som 15-årig og påbegyndte et arbejde i landbruget. I 1919 kom Knud Tholstrup på landbrugsskole i Vejlby ved Århus, hvor han fik en teoretisk landbrugsuddannelse. Efter 2 vintre her kom han et halvt år på en gård i Skotland. Da han kom hjem i 1923, fik han ansvaret for Danmarks største svinehold på sin faders gård, hvor far og søn oprettede en omfattende mølleri­ og foderstofforretning.
Da landbrugskrisen og dermed svinekortene kom i 1932, stod Knud Tholstrup pludselig på bar bund. Han blev derfor nødt til at søge ny beskæftigelse. Hans bror Jacob kunne bruge ham som meddirektør i “Københavns Smørrebrød”. Her arbejdede de 2 brødre sammen indtil 1941. Det fælles projekt opnåede blandt andet status som Danmarks største køkken.
Knud Tholstrups livsværk blev dog Kosan-Gruppen. Han var den direkte årsag til, at brødrene Tholstrup samt en svoger i 1941 erhvervede Dansk Flaskegas Co. og dermed lagde grundstenen til den virksomhed, som Kosan-Gruppen er i dag.
Knud Tholstrup blev direktør for den nyerhvervede virksomhed og forblev direktør indtil han på sin 70-årsdag den 12. juli 1974 overlod chefstolen til sin søn, Svend K. Tholstrup.
Knud Tholstrup forblev formand for moderselskabets bestyrelse indtil 1986, hvorefter Svend K. Tholstrup også overtog denne plads.
Knud Tholstrup sad i bestyrelsen indtil sin død.
Knud Tholstrup har altid været kendt for godt købmandsskab. Han så mulighederne i det nyerhvervede selskab og brugte sin rige fantasi og skaberevne samt sin utrættelige energi på at udvikle og udvide virksomheden og dens forretningsområder.
Under Knud Tholstrups kyndige ledelse bevægede selskabet sig ud over de oprindelige rammer baseret på markedsføring af flydende gas under navnet Kosan – det senere firmanavn. Knud Tholstrup forudså således, at gastransport snart ville ske pr skib. I 1951 købte selskabet en brugt motorsejler, som blev ombygget som et forsøg. Med de indhøstede erfaringer byggedes “Rasmus Tholstrup”, som var verdens første specialbyggede gastankskib. I dag består flåden af 19 specialbyggede gastankskibe til transport af LPG (Liquified petroleum gasses) og andre produkter under tryk og nedkøling.
Der kom helt naturligt nye aktivitetsområder til. Det sørgede Knud Tholstrup personligt for. Til at begynde med købte Kosan gasflaskerne hos andre firmaer, men for at få en større og mere ensartet produktion, købte Knud Tholstrup stålflaskefabrikken “Cylindric” i Middelfart. Det var nærliggende at udvide produktionen med ølfade, malkemaskin­spande samt lyddæmpere og stålrør. Lyddæmper- og stålrørsproduktionen blev senere solgt fra.
Knud Tholstrups grundide var, at flaskegassen skulle være kernen i selskabet. Han var derfor interesseret i at fuldstændiggøre LPG­virkeområdet.
Da selskabet på et tidspunkt stod for at rationalisere påfyldningen af flasker, satte Knud Tholstrup sig i forbindelse med Svend Christensen, der var ekspert på området og havde oparbejdet en fabrik til fremstilling af automatisk gasfylde­udstyr. Det endte med, at Kosan successivt fra 1958 til 1970 overtog virksomheden, som derved fik navnet “Kosan Crisplant”.
Ved denne som ved mange andre handler af den art, betingede Knud Tholstrup sig, at han fik stifteren/lederen med, idet han var klar over, at det personlige element i en virksomhed er en meget stor del af hele virksomhedens samlede dynamik. “Kosan Crisplant” er i dag en avanceret, stærkt eksportorienteret virksomhed. Ideen om gasfyldekarruseller blev udvidet med et andet beslægtet produkt, nemlig kædebaner med “bakker” til sortering af blandt andet fly-bagage, postpakker og brevbundter.
Aktiviteten med at kunne levere alt til LPG blev udbygget med støtte til oprettelse af den virksomhed, der i dag under navnet “Kosan Teknova” producerer og markedsfører avancerede ventiler og regulatorer til flaskegas til mere end 100 lande.
Den påbegyndte diversifikationspolitik blev yderligere udbygget, da Svend K. Tholstrup i 1974 overtog chefstolen. I dag har virksomheden datterselskaber, der som “Kosan Brunata” beskæftiger sig med varmemåling og varmeregnskaber.
“Kosan Flextek” importerer avancerede værktøjsmaskiner til Danmarks jern- og maskinindustri og “Kosan Svanehøj” producerer pumper blandt andet til gastankskibe.
Men foruden at opbygge, udvikle og udvide sit imperium har Knud Tholstrup altid sat store ressourcer ind på samfundets overlevelse som et frit land med et frit erhvervsliv. Han gik således ind i aktivt politisk arbejde og tog sin samfundsmæssige tørn gennem 12 års arbejde i Folketinget, valgt for Retsforbundet, fra 1946 til 1958. Han var blandt initiativtagerne til dannelsen af “Trekant­regeringen” (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Retsforbundet) 1957 -60.
Han var en stor beundrer af den økonomiske filosof Henry George, på hvis ideologier retstatspolitikken bygger. Til udbredelse af hans lære har han deltaget i etableringen af et Henry George Bibliotek i København. Selvom han forlod Folketinget på grund af stigende arbejdspres i Kosan, ophørte hans interesse for ideen ikke, og han har siden utrættelig deltaget i den offentlige debat med en iver, som næppe har set sit sidestykke i Danmark. Som han selv engang udtrykte det: “Så længe der er uløste samfundsproblemer, råber de på mig, og ikke ti vilde heste kan hindre mig i at tage kampen op mod uretten”.
For sin indsats som debattør modtog Knud Tholstrup i 1983 Jyllands-Postens debatpris, og i 1988 modtog han som den første Adam Smith-Prisen, som er opkaldt efter den skotske filosof og økonom.
Kriteriet for at få prisen er, at “modtageren uanset køn, race, nationalitet på den ene eller anden måde i sit virke har arbejdet for at fremme ideerne om personlig frihed og fri markedsøkonomi”.
Præsidiet besluttede i 1988 at tildele prisen til Knud Tholstrup for hans mangeårige virke som erhvervsmand, politiker, forfatter, taler og samfundsdebattør – et virke, hvor han altid har forsøgt at fremme liberale ideer.
I 1983 stiftedes Kosan Prisen på initiativ af Knud Tostrup. Prisen, der består af en vægtig sølvmedalje med inskriptionen “Tale er sølv… tavshed er underkastelse” samt en check på 50.000 kr., uddeles hvert år til borgere, der i særlig grad har deltaget i debatten til fremme af et frit erhvervsliv og ytringsfriheden, som er en forudsætning for fri næring.
Historien vil også huske Knud Tholstrup, da han med få timers varsel startede en hjælpeaktion for de sårede under oprøret i Ungarn i 1956. Allerede anden dagen efter kørte Knud Tholstrup og hans bror Poul Tholstrup sammen med en læge egenhændigt lastbiler lastet med medicin hele vejen til Ungarn. De blev mødt af spontan hyldest for deres dåd, der ikke mindst bestod i at forcere samtlige forhindringer uden visum og indrejsetilladelse.
Knud Tholstrup modtog efter sin hjemkomst kongens anerkendelse og blev Ridder af Dannebrog.
Blandt mange tillidshverv i årenes løb var et mangeårigt medlemskab af Grosserer-Societetets repræsentantskab fra – 1947 til 1987, 40 år – med til at sætte hans personlighed i samfundsmæssig relief.
Knud Tholstrup har udgivet en del bøger og skrifter, bl.a. lnflationen kan standses, 
Økonomisk Liberalisme, Tale er sølv … tavshed er underkastelse, Danmark bliver rask igen – men først når det igen bliver sjovt at arbejde Fra de skæve love til lige ret, Inflationen, hvordan den opstår – – – alle inspireret af Henry George. Flere af dem er oversat til engelsk og nyder anerkendelse i engelsktalende lande. 
The Third Way – A New Economy foreligger kun på engelsk.
Som familiemenneske var Knud Tholstrup af samme rene karat som i sin forretning og i sin offentlige debat. Han blev gift i 1929 med Eva Brødsgaard. (Død 1968). De fik sønnerne Ole og Svend K. samt datteren Inga. Han nåede at få 11 børnebørn, som i Knud har haft en virkelig “grand­father”.
I 1969 giftede Knud Tholstrup sig igen, med skuespillerinde Signi Grenness. Fru Signi Grenness Tholstrup har fulgt sin mand på hans mange og lange rejser og var ham en stor støtte, både da han var rask og da han blev syg.
Med Knud Tholstrup har Kosan og Danmark mistet et bemærkelsesværdigt og værdifuldt menneske og det samme gælder såvel for den danske Henry George Bevægelse som den internationale Henry George Bevægelse, hvor vi har mistet en sand forkæmper for ret og retfærdighed i verden.
/ Jane Birgitte Holm, Kosan a/s og Henry Fagerli-Nielsen Kosan a/s
I 1984 fik O.Friis-Jensen Kosan Prisen og takkede på følgende måde:
(Tilegnet Knud Tholstrup)
Om det frie ord._.
At tale højt om det,
du tror,
er ikke velset alle steder.
Kun sjældent får du,
hvor du bor,
for dette sølv og hæder.
De fleste steder
på vor jord
man stilles for en dommer,
hvis blot man siger
et par ord,
som frit fra hjertet kommer.
så værn da om
det frie ord
og brug det, hvor du skønner,
men gør det
uden tanke for,

om verden dig belønner.

Kampen for næringsfriheden er kampen for den personlige frihed, fordi næringsfrihed er fundamentet for al frihed.
/Steen Steensen, Kosan Prismodtager 1988)
***
fra tidsskriftet Grundskyld, nr. 2, 1988
En hædersmand er blevet hædret – så kan det ikke være bedre – sådan skrev pressen, da Knud Tholstrup blev tildelt Jyllands-Postens Debat-Pris:
Jyllands-Posten indstiftede for et par år siden efter lanceringen af den nye sektion Erhverv og Økonomi en debat-pris, og den blev første gang givet til Dagmar Andreasen, Rynkeby Most, og anden gang til Knud Overø, Ferrosan. Nu var det KTH’s tur, udvalgt mellem flere kandidater. Gennem sin aldrig svigtende interesse for dagliglivets begivenheder, ud fra ønsket om at værne om, hvad der er ret og rimeligt i dagens Danmark, har han ubetinget fortjent denne pris.
KTH er nok en velhavende mand, men hans sociale stilling til problemerne afspejler sig uvilkårlig til fordel for den “lille mand” i samfundet.
Hans ståsted her i livet er først og fremmest kampen for alles ligeret til Danmarks jord – til at få lov til at være dansk på lige fod, med samme rettigheder og samme udgangspunkt, især for de unge.
Men KTH tager alle emner op, hvor han ser, at uretten stikker hovedet frem, hvor nogen begår fejltagelser eller, hvor andre simpelthen ikke forstår, hvad der foregår, fordi samfundet har udviklet sig i en uhyggelig grad hen imod formynderi med sin stigende umyndiggørelse af det enkelte menneskes liv og færden.
Som praktisk ethvervsmand besidder han evnen til at tænke i økonomiske baner og at skelne væsentligt fra uvæsentligt – dyder, der afgør, i hvor høj grad man er en god forretningsmand eller ej. I hans enorme læserbrevsudfoldelse gennem en menneskealder, ja lige siden 1922, tager han lige skarpt afstand fra på den ene side de socialistiske teorier og på den anden side de konservatives monopolisme.
Midt imellem (den tredje mulighed) ligger det liberale livssyn, og det forfægter han altid i dette ords oprindelige og oprigtige betydning.
Begivenheden blev fejret på behørig vis ved overrækkelse af en flot statuette i bladhuset i Viby, hvor en stor kreds af fremtrædende erhvervsfolk fra hele Jylland og Fyn og politikere med udenrigsministeren i spidsen var mødt op.
Der var taler, og KTH takkede og sagde bl.a., at det er lige så vigtigt, at erhvervsfolk deltager i den økonomiske debat i pressen som planlægningen i deres forretning.
Erhvervslivet skal jo virke på de præmisser, som politikerne stikker ud, og da er det tvingende nødvendigt, at erhvervslivets røster lyder højt, klart og tydeligt helt ind til Christiansborg, så de der kan fornemme, hvad der rører sig i befolkningen og tage bestik deraf.
Både før sine 12 år i Folketinget for Retsforbundet, under og efter, har KTH skrevet til pressen, og når han har fået så mange indlæg optaget (der siges over 5.000) har det naturligvis at gøre med, at det er noget fornuftigt og interessant, han har på hjertet. Jyllands-Posten holdt også et andendagsgilde for københavnerne, idet man indbød til frokost på Hotel Imperial, hvor en række kendte erhvervsfolk med statsministeren i spidsen deltog. Knud Tholstrup fortjener den pris. Tillykke.