K. J. Møller (1871 – 1956)

fra tidsskriftet Grundskyld, nr. 6, 1956
af Peder C. Pedersen.

In memoriam

Først sent i oktober fik jeg at vide, at K. J. Møller – en af de stærke, rige personligheder, der i århundredets begyndelse ofrede megen tid og kræfter på, at gøre andre delagtige i den sandhed, som de selv var grebet af – var død.

K. J. Møller døde i sit hjem i Holstebro den 3. september 1956, 14 dage efter at være fyldt 85 år. Han var skolemand og virkede i sin ungdom i Vendsyssel, derefter i 11 år i Helsingør og i de sidste 22 år var han lærer i Gentofte kommune, sidst som viceinspektør ved Hellerup skole.

Det mærkedes i hans arbejde for vor sag, at han var lærer. Det lille skrift Georgeismens katekismus eller grundskyldens A.B.C. bærer særligt vidne herom. Det er meget letfattelig fremstilling af grundskyldens begrundelse og dens virkning. Dette skrift er da også trykt i flere eksemplarer end noget andet georgistisk skrift i Danmark.

K.J. Møller var i årene 1910-12 redaktør af Henry George Foreningens medlemsblad Den lige Vej. Da foreningen i 1924 efter en tid at have været uden selvstændigt blad startede Grundskyld, blev han dette blads første redaktør, indtil han i 1926 under en sygdom måtte opgive dette arbejde. I tiden 1913-21 var K. J. Møller leder af Henry George Forlaget.

K.J. Møller hørte på grund af sin store indsigt og sin aktivitet til dem, som vi, der hører til næste generation, kaldte de store gamle georgister. – Hans frodigste tid – for så vidt angår vor sag – faldt som naturligt var, før første verdenskrig. I en kort valgperiode 1907-10 repræsenterede han Lejrekredsen i Folketinget, valgt af Det Radikale Venstre og på et klart udtalt georgistisk program.

Han forblev sin ungdoms idealer tro og så sent som efter at grundskyldskommissionen havde afgivet sin betænkning tog han del i den politiske diskussion.

Han så helst fuld grundskyld gennemført så radikalt som muligt og som en reform, der indførte grundskyld samtidig med afskaffelse af skatter og uden nogen form for erstatning til grundejerne. Da jeg bad ham skrive om en af ham tidligere fremsat skitse, som tog det hensyn til grundejerne, at fuld grundskyld ikke blev indført på de forskellige ejendomme før efterhånden som de nuværende ejere døde, gjorde han beredvilligt dette arbejde.

I følelsen af taknemmelighed for det, som han har ydet, anspores vi til selv at søge at gøre vort arbejde bedre og at være mere årvågne.