Henry George Stævner

Fra Det Frie Blad, 1927
Stævner og stadier.
af grosserer J. L. Bjørner.

Henry George stævnet er en selvstændig institution, men har af praktiske grunde været afholdt i dagene op til Henry George Foreningens årlige repræsentantmøde. Stævnerne har altid været afholdt på en højskole, en landboskole eller en husmandsskole i nærheden af en by, hvor foreningens repræsentanter har været samlet. Medens kun medlemmer har adgang til Henry George Foreningens repræsentantmøde, står Henry George Stævnet åbent for alle.
Ser man nu tilbage over disse stævner, er det fornøjeligt at bemærke de mange forskellige emner, der har været talt om og diskuteret.
For dem, som interesserer sig for historiske fakta, skal her meddeles følgende:

1906.
Det  første Henry George  Stævne  afholdtes 16.-18. september 1906 på Høng Højskole. Foredragsholdere og emner var følgende: Højskolelærer Vald. Bennike (Arbejdsløsheden i England). Godsforvalter S. Berthelsen (Prioritetsgældens væsen – Lovforslag og finansplan), Værkfører J. L. Bjørner (Toldsagen – guld, sølv og penge), Rådstuearkivar Villads Christensen (Jesuiterstaten i Paraguay), Redaktør Johan Hansson (De oppenheimske teorier), forstander Nielsen-Svinning (Henry George i tidens politik), Overretssagfører Johan Pedersen (Selvstyrets økonomiske side).

1907.
Det andet Henry George Stævne afholdtes 16.-17. september 1907 på Vestbirk Højskole. Højskolelærer Vald. Bennike (Om Patrick. E. Dove), Godsforvalter S. Berthelsen (Arbejdslønnen), Værkfører J. L. Bjørner (Den ny-fysiokratiske bevægelse i Tyskland). Skolebestyrer J. N. Brande (Stat og kommunes rette virkeområde), landbrugslærer Jak. E. Lange (Fremskridt og fattigdom), Forstander Nielsen-Svinning (Praktisk politik), Overretssagfører Johan pedersen (Jordreformen og fremskridtsloven).

1908.
Det tredje Henry George Stævne afholdtes 21.-22. september 1908 på Klank Højskole: Godsforvalter S. Berthelsen (Vurderingslære og værdilære), Værkfører J. L. Bjørner (Dagens politik), Skolebestyrer J. N. Brande (Grundværdiskattens gennemførlighed). Landbrugslærer Jakob E. Lange (Richard Cobden), Lærer P. Larsen (Henry George bevægelsen), Forstander Jens Nielsen (Om planteverdenen).

1909.
Det fjerde Henry George stævne afholdtes 20.-23. september 1909 på Fyns Husmandsskole: Godsforvalter S. Berthelsen (bidrag til renteknudens løsning – Gennemgang af skattelæren), Værkfører J. L. Bjørner (Økonomi og politik), Skolebestyrer J. K Brande (Staten og arbejderspørgsmålet – Pengekrise og arbejdsløshed), Husmand Jens Jensen (Husmændene og socialismen), Landbrugslærer Jak. E. Lange (Henry George og hans tid), Lærer P. Larsen (Henry George bevæ­gelsen i udlandet), Kommunelærer K. J. Møller (De almindelige indvendinger mod grundværdibeskatningen og deres besvarelse), Dr. Phil. C. N. Starcke (Retfærdighedstanken hos Henry George).

1910.
Det femte Henry George stævne afholdtes 12.-13. september 1910 på Langelands Højskole: Højskolelærer Vald. Bennike (om George Grey), Husmand P. Ellekjær (Landbruget og grundværdiskatten), lærer P. Larsen (Vor bevægelse i udlandet), Dr. Phil. C. N. Starcke (Frihandel og Jordspørgsmålet).

1911.
Det sjette Henry George stævne afholdtes 11.-12. september 1911 på Frederiksborg Højskole: Godsforvalter S. Berthelsen (den Danske Henry George bevægelses fremtid), Ingeniør  F. Folke  (Skat  og  jordværdi),  landbrugslærer  Jakob  E. Lange  (Arbejdets  kår),  Overretssagfører  Johan  Pedersen  (Menneskelivets gåde), Dr. Phil. C. N. Starcke (Moral og økonomi), kontorchef H. Wåge (Jordspørgsmålet og prioritetsgælden).

1912.
Det syvende Henry George stævne afholdtes 16.-17. september 1912 på Borris Landbrugskole: Højskolelærer Kr. Kolding (Dansk skattevæsens historie), Landbrugslærer Jakob E. Lange (Den tabte målestok), Sekretær Alfred Pedersen (Lloyd George), Overretssagfører Johan Pedersen (Styreløn), Dr. Phil. C. N. Starcke (Jordreformen), Højskolelærer A. Vedel (Turgot og den franske revolution).

1914
Det ottende Henry George stævne afholdtes 27.-28. September 1914 på Fyns Husmandsskole: Godsforvalter S. Berthelsen (Politiske muligheder), ombudsmand Nils av Ekenstam (Retsdemokrati), folketingsmand Niels Frederiksen (Husmændene og tolden), Landbrugslærer Jak. E. Lange (Vore krav i den praktiske politik). Dr. Phil. C. N. Starcke (Den sociale højspænding), Højskolelærer A. Vedel (Georgismen og verdenspolitikken).

1915.
Det niende Henry George Stævne afholdtes 20.-21. september 1915 på Store Restrup Højskole: Højskoleforstander J. L. Brande (Henry George og højskolen), Cand. Polit. Abel Brink (Indirekte skatters størrelse), Ingeniør F. Folke (Vandkraftens socialisering), Landbrugslærer Jakob E. Lange (Fortid og fremtid), Professor C. N. Starcke (Ligeløb og kredsløb), Læge H. Torbøl (Idealer), Højskolelærer A. Vedel (Under verdenskrigen).

1916.
Det tiende Henry George Stævne afholdtes 21.-25. september 1916 på Snoghøj Fiskerhøjskole: Fru Signe Bjørner (Samfundslivets lov), Cand. polit. Abel Brink (jordvurdering i almindelighed), landbrugslærer Jakob E. Lange (Jordbeskatning – den folkelige udviklingslære og dens love), Forstander Otterstrøm (Ålegårdsretten).

1918.
Det ellevte Henry George Stævne afholdtes 30.-31. september 1918 på Fyns Husmandsskole: Fru Signe Bjørner (Løn eller understøttelse), Dr. med. V. Harsløf (Georgistisk politik), Cand. polit. K. J. Kristensen (Resultaterne af jordvurderingen 1916), sekretær Chr. Norlev (Det sociale spørgsmål – lysbilleder), Højskolelærer A. Vedel (I krigsøkonomiens tegn).

1919.
Det tolvte Henry George Stævne afholdtes 28.-29. september 1919 på Ubberup Højskole. Højskoleforstander P. Balle (grundværdibeskatningen og landbruget), Godsinspektor S. Berthelsen (Skattepolitik), Højskoleforstander Hallbäck (Henry George bevægelsen i Sverige), Pastor Carl Koch (Det sociale og det kristelige), forstander Jakob E. Lange (Prioritetsproblemet), Højskolelærer A. Vedel (Forholdene i det revolutionære Europa).

1920.
Det trettende Henry George Stævne afholdtes 27.-28. september på Testrup Højskole: Godsinspektør S. Berthelsen (Grundskyldsforslagets modtagelse i Folketinget), Fru Signe Bjørner (Blandt amerikanske georgister), forstander Jakob E. Lange (Vor fremtid), Professor C. N. Starcke (Henry George foreningen og Retsforbundet), Højskolelærer A. Vedel (Sønderjylland og Henry George).

1921.
Det fjortende Henry George Stævne afholdtes 25.-26. september 1921 på Fyns Husmandsskole: Grosserer J. L. Bjørner (Frihandelsproblemet), Højskoleforstander Uffe Grosen (Forholdene i England under krigen) Forstander Jakob E. Lange (Henry George bevægelsen nu) Sekretær A.W. Madsen, London (En verdenskonference)

1923.
Det femtende Henry George Stævne afholdtes 30. september-1. oktober 1921 på Fyns Husmandsskole. Fru Signe Bjørner (De amerikanske enklaver), forstander N. Bredkjær (Henry George i landbokredse), Forstander Jakob E. Lange (Den tabte målestok og et nyt målesystem), Højskoleforstander A. Vedel (Rhin-grænsen og jordspørgsmålet).

1924.
Det sekstende Henry George Stævne afholdtes 5.-6. oktober 1924 på Tune Landbrugsskole. Inspektor S. Berthelsen (Studier af politisk økonomi), forstander Jakob E. Lange (Hvorfor har frihandelen endnu ikke sejret?) Professor C. N. Starcke (Grundskyldens betydning for folkets økonomi), Højskoleforstander A. Vedel (Folkeforbundet), Departementschef H. Wåge (Valutaspørgsmålet).

1925.
Det syttende Henry George Stævne afholdtes 13.-14. september 1925 på Nr. Ørslev Skole: Grosserer J. L. Bjørner (Statsindgreb og boligspørgsmål), Cand. Polit. K. J. Kristensen (Praktisk grundvurdering), Skolebestyrer C. Lambek (Hvorvidt kan samfundsborgerne kræve sig sikrede mod svingninger i de økonomiske værdier), Forstander Jakob E. Lange (Arbejdets ret).
Læs her Velkomst af J.L. Bjørner

1926.
I dagene 20.-26. juli 1926 afholdtes det internationale stævne for grundskyld og frihandel på Christiansborg slot i København

1927
Det attende Henry George Stævne afholdes 2.-4. oktober 1927 på Fyns husmandsskole Godsinspektør S. Berthelsen (Muligheden for snarlig gennemførelse af fuld grundskyld) Grosserer J. L. Bjørner (Fra toldbod og frihavn), Gårdejer Hans Hansen (Landbrugskriser før og nu), Borgmester Markus Hansen (Kommunalt selvstyre og økonomisk frihed), Forstander Jakob E. Lange (Indtryk fra Amerika), Folketingsmand, Pastor Willesen (Overgangen til retsstaten).

***

Fra disse stævner er udgået en lang række resolutioner til offentligheden, til rigsdag og regering. Stævnerne har altså, foruden at være et led i det indre oplysningsarbejde, også været en retningsvisende vimpel i vort offentlige liv.