Henry George bogsamlinger

Efter at have arbejdet med oprydning og katalogisering af Bibliotek1s bøger i flere år, er jeg  (pma) stødt på ‘adskillige’ tidligere Henry George bogsamlinger.
Nu faldt jeg over Berthelsens bogsamling, som er givet til Rigsdagen i 1925 (undersøger om den fortsat er der i vinduesnichen).

dvs. i alt 4 samlinger, som beskrives her:

 1. Berthelsens bogsamling
 2. Gerhard Nielsens bogsamling
 3. Den Classenske bogsamling
 4. Henry George Biblioteket

fra tidsskriftet Grundskyld, nr. 7. 1926:

Grundskylds-Bogsamlingen på Christiansborg

Umiddelbart efter Rigsdagens vedtagelse af den kommunale grundskyldslov af 3l. dec. 1926(?), overgav Sophus Berthelsen Rigsdagens Præsidium følgende skrivelse af samme dato: 

“Efter at den høje rigsdag i dag endelig har vedtaget loven om kommunal grundskyld og derved fastslået grundskyldsprincippet som det bærende for fast ejendoms beskatning til kommunerne i Danmark, ligesom det alt ved loven af 7. august 1922 var fastsat for statsskattens vedkommende, – har jeg herved den ære at tilbyde Rigsdagens Bogsamling som gave den mig tilhørende samling af bøger og skrifter vedrørende dels grundskyldsbevægelsen i Danmark, Norge og Sverige, dels en række danske og udenlandske bøger og skrifter om samme sag, samt om beslægtede nationaløkonomiske og landboretlige emner af Henry George og andre udenlandske og danske forfattere, og hvorover herved følger en foreløbig fortegnelse. Samlingen, der omfatter mindst 300 numre, vil i sommerens løb blive yderligere suppleret og katalogiseret efter forhandling med rigsdagens bibliotekar, så at overlevering derefter kan finde sted.
Jeg tillader mig at gå ud fra, at denne bogsamling vil blive opbevaret i rigsdagens bibliotek i en særlig reol med angivelse af dens oprindelse, og at også jeg lejlighedsvis må have adgang dertil.
Men mit hovedformål med denne gave er jo at stille et så fyldigt materiale som muligt af litteraturen om jordspørgsmålet og skyldspørgsmålet til rådighed for rigsdagens medlemmer for at de om muligt derved kunne blive endnu mere overbeviste om retfærdigheden og fordelen for det danske folk ved den fulde gennemførelse af grundskyldsreformen i vort land og vor tid.”

Herpå er til giveren indløbet svar af 14. april 1926 fra Rigsdagens Bureau:

“Deres skrivelse af 31. f.m. hvori De tilbyder Rigsdagens Bogsamling som gave Deres samling af bøger og skrifter vedrørende grundskyldbevægelsen og beslægtede nationaløkonomiske emner, i alt ca. 300 numre, har været forelagt Rigsdagens Præsidium, der efter at have indhentet en udtalelse derom fra rigsdagens bogudvalg, med megen tak og påskønnelse vil modtage denne samling som en værdifuld forøgelse af rigsdagens bibliotek. Angående dens aflevering og nærmere indlemmelse bedes De henvende Dem til bibliotekaren.”

Bogsamlingen er senere overbragt Rigsdagens Bibliotek og opstillet i en særlig reol i en stor vinduesfordybning. – Der er for øvrigt såvel fra udland som fra Danmark modtaget forskellige gode tilsagn om bogsamlingens yderligere supplering med grundskyldsskrifter. I løbet af sommeren vil katalog blive udarbejdet. 

Samlingen vil være tilgængelig for grundskyldstævnets deltagere efter nærmere meddelelse ved møderne. 

Og nej: den er ikke længere i vinduesnichen. Pakket i kasser – og registreret på gammeldags kortkatalog. Arrangerer besøg efter Corona…/april 2020, pma.

Har gennemset katalog. En beskrivesle heraf vil komme senere.

Konsulent Gerhard Nielsens Bogsamling

I Katalogets 2. Afdeling, 1. Del, findes denne indledning:

Katalog over Gerhard Nielsens bogsamling, suppleret med bøger fra Henry George Foreningen og Jakob E. Langes efterladte bogsamling skænket af Dan Bjørner. Udarbejdet af Harald Grønborg.

I 1974 tilsendte Harald Grønborg Henry George Foreningen et uddrag af kataloget: bøger med særlig interesse for foreningen; gengivet i Grundskyld, nr. 2, 1974: Kan ses her!
Harald Grønborg nævner dog ikke, at nogle af bøgerne stammer fra Henry George Foreningens bibliotek. Se her: fra kataloget

Kataloget har (bl.a.) følgende – for os relevante – grupper:

 • 32.4: Valgteorier og valgmetoder
 • 32.9: Politiske partier
 • 32.92: Radikale Venstre
 • 32.94: Retsforbundet
 • 33.14: Jordspørgsmålet. Landbrugspolitik
 • 33.141: Husmandsbevægelsen, Historisk
 • 33.34: Jordrente, Georgisme

Bogsamlingen er nu givet til Universitetsbiblioteket i Odense, hvor det er arkiveret som Gerhard Nielsens bogsamling, uden at nævne, at der også er bøger fra Henry George Foreningen.

Jeg tilskrev biblioteket og gjorde opmærksom på, at dette burde rettes, alternativt at foreningens bøger blev overdraget til Henry George Biblioteket. Direktøren gjorde opmærksom på, at vi nok ikke kunne se, hvilke hørte til hvor, men lovede at jeg kunne få kopi af ønskede. Jeg havde fremsendt en ønskeliste.
Dette blev aldrig effektueret – jeg fik travlt med andet og kunne ikke følge op. Nu er det næppe relevant, da jeg siden har fundet næsten alle blandt vores egne…
Korrespondance vedr. dette kan ses her.
/pma

Den Classenske Bogsamling

Her har vi

Fortegnelse over et udvalg af litteratur
om Henry George og Georgeismen
Udarbejdet af
Centralbiblioteket for Maribo Amt
Classenske Bogsamling
Nykøbing F

Har tidligere kontaktet Maribo Bibliotek – som dog ikke kender noget til disse bøger./pma
Oktober 2020: Frede har kontaktet biblioteket i Nykøbing Falster personligt. Ingen kender noget til dette.

Se fortegnelsen her.

Henry George Biblioteket

Mange af vores bøger er fra gammel tid stemplet/mærket Henry George Biblioteket, og mange er nummereret på ‘syltetøjs’mærkater. (Er du gammel nok, ved du, hvordan de ser ud.)


Her annonce for Henry George Foreningens bibliotek i Grundskyld, nr. 11, 1932:Men hvad skete med disse bøger?
Kom de til Fyns Husmandsskole – og derfra til Syddansk Universitet?
Og hvad er det så for bøger, vi har nu – stemplet Henry George Biblioteket?

Mere om Bogsamlinger

Referat af Henry George Foreningens årsmøde den 12. november 1972 (fra Grundskyld, nr. 7, 1972:

BOGSAMLING
Fra foreningens tidligere formand, ingeniør Aage Christiansen havde foreningen Fået tilbudt en politiskøkonomisk bogsamling bestående af ca. 250 bøger og skrifter samt en egetræsreol til brug for Henry George Foreningens oplysningsvirksomhed. Formanden takkede for denne gave og udtalte ønske om en nærmere forhandling mellem giveren og bestyrelsen med hensyn til en betingelse vedrørende gavens opbevaring hos den til enhver tid fungerende redaktør, idet der måske kunne opstå problemer i fremtiden på dette punkt.

Hvad skete med denne bogsamling? /pma