Carl Rohl-Smith

Om Carl Rohl-Smiths buste af Henry George
fra tidsskriftet RET, okt. – nov. 1912

Erindringer fra bustens tilblivelsestid
Af fru Sara Carl Rohl-Smith.

Det var i efteråret 1887, ved vor hjemkomst til New York, efter et sommerophold på den lille ø Nantucket, at vi første gang hørte Henry Georges navn nævne.

Der var kommet et ungt par tilhuse i det ellers så rolige pensionat på First Place i Brooklyn. Hidtil var måltiderne forløbne tavse, næsten højtidelige, – nu var der en kasten med spørgsmål og tilkendegivelse af meninger, som satte den ene op imod den anden – og alle i kor imod én! Denne ene var John II. Dunlop, som tilsyneladende holdt dem alle stangen. Han kæmpede for en idé! Vi var endnu så ny i sproget, at vi ikke fuldt ud kunne følge debatten, men det varede ikke længe, før den gensidige sympati drog os sammen med Dunlops. – Jeg mindes, hvorledes Dunlop indledte sagen ved at klargøre grundværdistigningen – før vi fik fat i de norske oversættelser af Progress and Poverty og Samfundsspørgsmål, mens Dunlop samtidig tog Rohl-Smith med til møder, hvor Henry George talte.

Min mands første indtryk af Henry George var, at han, skønt en lille mand, dog blev så forunderlig stor, når han talte. Det var på en tid, da alle sind var opfyldte af den nidkære og tapre katolske præst, Mc. Glynns kamp imod paven for Henry George sagen.

I forsommeren 1888 bad Rohl-Smith Henry George om at sidde for sig til en buste, en opfordring, han venlig indvilligede i. – Det var en stor dag, da Henry George kom første gang til atelieret i Chirton Avenue. Rohl-Smith »lagde busten op« som den store folketaler – således, som han havde set Henry George rive tilhørerne med sig. Vi var jo kun begyndere med hensyn til sociale spørgsmål, men Henry George var en forunderlig personlighed, med sømandens friskhed over sig, og han havde interesse for alt. Desuden kom vennerne, efter Rohl-Smiths opfordring, for at holde deres mester livlig. Timerne var altid lagte midt på dagen i Henry Georges knapt tilmålte hviletid, – så jeg mindes engang, naturen krævede sin ret – han faldt i søvn! »Så modellerer vi nakken«, sagde Rohl-Smith og gik ufortrøden videre, til Henry George forfrisket vågnede op.

Fru George og børnene fulgte også bustens tilblivelse med stor interesse. I deres hjem så vi Henry George som den gode familiefader, der samlede børn og venner hos sig. Fru George var en prægtig og forstandig kvinde, der vel nok havde sin del i, at manden overhovedet satte kvinden så højt. Der var en atmosfære af forståelse og højagtelse over det hjem, der virkede usigelig velgørende.

Rohl-Smith forærede fru George et eksemplar af mandens buste og et eksemplar blev solgt til den gæve Henry George-mand, Tom L. Johnson af Cleveland, Ohio.

Vore veje skiltes, da Henry George kort efter drog til England og vi til Danmark. Vi sås ikke oftere, men venskabet bevaredes til det sidste, idet vi gensidig fulgte hinanden gennem sorger og glæder. Fru George skrev godt og hjerteligt til os og Henry George skrev altid nogle venlige linier, hver gang han sendte en af sine bøger, dem vi alle ejer med hans håndskrift på første blad.

Det gjorde os ondt, at vi ikke kunne efterkomme fru George’s anmodning om at se sønnen Richards buste af faderen på vor sidste rejse hjem. Den skal være rejst på hans grav, – men Henry George vil få et monument større og skønnere end noget undfanget af en billedhugger – – –

»En lykkelig menneskeslægt, ejende jorden«.

–––––––––––––

Fra Det Frie Blad, nr. 26, 1921
Af Signe Bjørner

Efter en buste, modelleret i 1888 af den dansk-amerikanske billedhugger Carl Rohl-Smith. Skænket i bronze til Den danske Henry George Forening den 15. september 1912 af kunstnerens enke, fru Sara Carl Rohl-Smith.
(Bibliotek1 har gipsafstøbningen/PMA)

Fru Sara Rohl-Smith.
Den berømte dansk-amerikanske billedhugger Carl Rohl-Smiths enke, Sara Rohl-Smith, – der i mange år havde været bosat i København – er død. Henry George Foreningen, af hvem hun var et stærkt interesseret medlem, skylder fru Rohl-Smith en ganske særlig tak, idet hun for nogle år siden skænkede foreningen en prægtig bronzeafstøbning af den buste, som hendes mand i sin tid modellerede af Henry George, og som vistnok er det bedste portræt, der findes af denne – skildret som han er her, på højden af sit liv, midt i den virksomhed, der gjorde ham til Amerikas mest berømte mand og den, der står for hele verden som et udtryk for det ægte i amerikanske frihedsideal. Denne buste står i det store, offentlige bibliotek i New York – en afbildning af busten gengives ovenfor.
Men desuden har Rohl-Smith modelleret en række andre kendte mænd. Og flere store monumenter i amerikanske byer skyldes hans hånd. Mest kendt er vel nok hans sidste store værk: Sherrnon-monumentet i Washington. Det står på den skønneste plads – anlægget udenfor Det hvide Hus – i denne prægtigt anlagte hovedstad og virker smukt og harmonisk, både som helhed og med sine mange gode enkeltheder – særligt reliefferne på fodstykket.
Fru Rohl-Smith har gjort et stort arbejde for at give sine danske landsmænd del i sin mands arbejde. I sin tid arrangerede hun en smuk udstilling her i byen, hvor mange mennesker havde lejlighed til at beundre disse værker, og samlingen blev senere flyttet til Kolding slot, hvor der indrettedes et helt lille museum for den, og hvor man stadig kan få adgang til at se den. Fru Rohl-Smiths egen elskelige personlighed, med den rige udvikling, som omgangen og venskabet med så fremragende mennesker havde måttet bidrage sit til, og hendes skønne, statelige skikkelse vil altid mindes i den kreds, som hun så trofast fulgte, og som nu vil savne hende dybt.

–––––––

Og hvad der videre skete med busten:
fra tidsskriftet Grundskyld, sept. 1933

Et gavebrev

Fyns Stifts Husmandsskole er det sted i Danmark, hvor den Danske Henry George Forening oftest har været gæst. Ikke mindre end syv gange har Henry George stævnerne i årenes løb være afholdt her. Første gang i 1909.

Som en synlig tak tillader Den Danske Henry George Forening sig at skænke Husmandsskolen en bronzebuste af Henry George.

Denne buste har sin egen historie. Den er udført af den dansk-amerikanske billedhugger Carl Rohl-Smith, som var en personlig ven af Henry George. Det var i 1888 at Henry George sad model for sin danske ven – i det samme år som den unge Jakob E. Lange, Husmandsskolens nuværende forstander, personligt påvirket af Henry George, rejste den nye kamp for folkets jordret ved en række artikler i Højskolebladet.

Gipsmodellen, som nu står i museet på Koldinghus,* blev bragt til Danmark af Rohl-Smiths enke, som i 1912 lod den støbe i bronze og ved fru Signe Bjørner overrække til Den Danske Henry George Forening.

(*: Men hvad er det så for en buste, Bibliotek1 har? / pma)

Bronzebusten var opstillet i fællessalen på Christiansborg Slot under det internationale stævne i 1926.

Vi danske venner af Henry George føler, at bustens blivende sted bør være i en af den danske husmandsbevægelses højborge – hos den husmandsstand, der på Køgeresolutionens faste grund med så stærke bånd er knyttet til de folkelige frihedstanker, som Henry George var den store talsmand for.

Odense, den 26. maj 1933
Signeret
Signe Bjørner / F. Folke

Carl Rohl-Smith og Henry George

fra tidsskriftet Grundskyld nr.1 1939
af J–

Årets stævnedeltagere vil se en buste af Henry George opstillet foran Fyns Husmandsskole. Denne buste er udført i juni 1888 af Henry Georges personlige ven, den danske billedhugger Carl Rohl-Smith (1848-1900), elev af kunstakademiet og af H. V. Nissen. 

Rohl-Smith vandt den lille guldmedalje med Filoktetes, rejste 1875 til Berlin og blev elev af Alberl Wolff. I dennes atelier udførte Rohl-Smith en Aiax, som 1876 vakte almindelig opmærksomhed og solgtes til den danske stats samling. Statuen gik tabt ved Christiansborg Slots brand 1884. I 1877 rejste Rohl-Smith til Italien, opholdt sig en tid i Wien, hvor han smykkede parlamentsbygningen med flere skulpturer og udstillede ved sin hjemkomst relieffet Demosthenes taler lil folket, som erhvervedes af Ny Carlsberg Glyptotek i København. I de følgende år udførte Rohl­Smith 4 figurer til Marmorkirken i København og vakte 1885 en så smigrende opmærksomhed med Legende bakkanter i Chicago, at han rejste til Amerika for at forfølge sin sejr. Derovre blev Rohl-Smith snart anset som sin tids største billedhugger, udførte statuen af general Montgomery, som er opstillet Memphis, bronzestatuen af Franklin foran universitetet i Philadelphia, Iowa state soldiers and sailors-monument i byen Des Moines, Iowa, og endelig ryttermonumentet for General Sherman, som er opstillet på den fornemste plads i USAs hovedstad, Washington, D. C. 

Afstøbninger af Rohl-Smiths arbejder findes nu på museet i Koldinghus. – I 1911 overdrog billedhuggerens enke, fru Sara Rohl-Smith, Henry Georges buste, støbt i bronze, gennem fru Signe Bjørner til den danske Henry George bevægelse. 

Senere overdroges busten ved gavebrev til de fynske husmænd, foran hvis højborg, Fyns Stifts Husmandsskole, den nu står. J –